Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Polityka prywatności

Strateo.pl mając świadomość jak istotne informacje są przetwarzane przez aplikację, traktuje ochronę Państwa danych priorytetowo. Niniejszy dokument określa, jakie dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane.

Podstawowe informacje

Niniejszy dokument odnosi się do portalu strateo.pl oraz świadczonych poprzez ten portal usług, udostępnianych aplikacji internetowych oraz udostępnianych programów pomocniczych. W dalszej treści dokumentu posługiwać będziemy się ogólnym określeniem Strateo. Serwis Strateo prowadzony jest przez Strateo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ulica Chorzowska 108.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone przez portal strateo.pl oraz świadczone poprzez ten portal usługi i udostępniane aplikacje internetowe można podzielić na dwie grupy:

  • Dane osobowe użytkowników. W procesie rejestracji pytamy tylko o niezbędne informacje takie jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej służący później w procesie logowania do portalu lub aplikacji. Dane osobowe mogą być zmieniane i uzupełniane poprzez zarządzanie indywidualnym panelem administracyjnym. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest obowiązkowa aby dokonać rejestracji konta osobistego i korzystać z aplikacji udostępnianych w portalu.
  • Dane biznesowe. Jako dane biznesowe traktujemy informacje o firmie, które są podawane w procesie zakładania konta firmy (są to ogólnodostępne dane rejestracyjne) oraz dane księgowe takie jak informacje o rozrachunkach i wynikach finansowych, które są wprowadzane do aplikacji w procesie integracji. Proces integracji polega na przesłaniu danych księgowych pobieranych z programu finansowo-księgowego do aplikacji. W procesie tym mogą być wykorzystywane programy dostarczone przez strateo lub podmioty trzecie. Strateo nie odpowiada za działanie programów dostarczonych przez podmioty trzecie. W takim przypadku należy zapoznać się z polityką ochrony danych złożoną przez te podmioty. Przesył danych do strateo następuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, za pomocą szyfrowanej transmisji danych.

Wykorzystanie Państwa danych

Dane osobowe wykorzystujemy w procesie komunikacji z użytkownikami. Przede wszystkim Państwa adres poczty internetowej będzie przez nas wykorzystywany w celu przesyłania korespondencji informacyjnej i technicznej takiej jak potwierdzenia rejestracji i niektórych działań podjętych na portalu i w aplikacjach starteo. Mogą otrzymywać Państwo korespondencję informacyjną dotyczącą konta firmy, działania serwisu, odpowiedzi na pytania, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmiany istniejących (korzystanie z zewnętrznych narzędzi do wysyłania korespondencji seryjnej nie jest przez nas traktowane jako udostępnianie danych firmom zewnętrznym). Usługi strateo przede wszystkim polegają na pracy grupowej z danymi finansowo-księgowymi i komunikacji biznesowej osób pracujących razem w organizacjach, firmach, przedsiębiorstwach, itd. Dlatego państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, funkcja, adres poczty internetowej będą udostępniane innym osobom współpracującym w ramach jednego konta firmowego. Jest to niezbędne do usprawnia komunikacji oraz ustalenia odpowiedzialności za podejmowane w serwisie działania. Dane biznesowe są przetwarzane przez aplikację w celu stworzenia raportów biznesowych, obliczeń, statystyk, do których dostęp mają wyłącznie użytkownicy konkretnej firmy. Administrator konta firmy decyduje, kto może mieć dostęp do danych biznesowych. Serwis strateo służy również do wymiany informacji biznesowych, finansowych i księgowych między zainteresowanymi podmiotami i instytucjami. Użytkownicy aplikacji mogą wykorzystywać dostępne dla nich informacje w dowolny sposób łącznie z prezentowaniem ich podmiotom trzecim. Strateo.pl sp. z o.o. nie wykorzystuje państwa danych biznesowych w żaden sposób.

Przekazywanie danych

Strateo.pl sp. z o.o. nie będzie przekazywała, sprzedawała ani udostępniała Państwa danych zarówno osobowych jak i biznesowych żadnym podmiotom trzecim. Wszystkie dane zgromadzone przez strateo są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego funkcjonowania tego serwisu i wykorzystywane wyłącznie przez Strateo.pl sp. z o.o. Dlatego w procesie rejestracji w serwisie nie prosimy o udzielnie zgody na udostępnianie danych innym podmiotom. Użytkownik może wykorzystywać narzędzia udostępnione w serwisie do przekazywania informacji biznesowych, księgowych i finansowych innym podmiotom. Działania te muszą być świadomie podjęte przez użytkowników.

Usuwanie danych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych a tym samym usunięcia swojego konta osobistego w serwisie strateo. Takie zgłoszenie należy wysłać przez formularz kontaktowy na stronie strateo.pl/kontakt. Jeżeli użytkownik, którego dane mają zostać usunięte jest również administratorem konta firmowego i jednocześnie jedynym użytkownikiem to zapoczątkowana zostanie procedura usunięcia konta firmowego. Usunięcie konta firmowego wymaga uruchomienia odpowiedniej procedury w panelu administracyjnym przez administratora firmy. Aby usunąć konto firmowe wraz ze wszystkimi danymi można również wysyłać pismo z takim żądaniem podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (korespondencję można wysyłać zarówno tradycyjną jak i elektroniczną pocztą zgodnie z danymi na stronie strateo.pl/kontakt). W momencie rozpoczęcia procedury usunięcia konta firmy do wszystkich innych użytkowników zarejestrowanych w danej firmie zostanie wysłany automatycznie e-mail z informacją, że rozpoczęto procedurę usuwania danych firmy z aplikacji. Od tego momentu praca z firmą zostanie zablokowana. Następnie należy wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją i przesłać pismo wypowiadające umowę współpracy. Konto firmy zostanie fizycznie skasowane łącznie ze wszystkimi danymi w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma.

Bezpieczeństwo

Serwis strateo podjął następujące kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Wprowadziliśmy bezpieczne procedury logowania, szyfrowanie SSL (Nasza domena posiada certyfikat RapidSSL), przechowujemy i przetwarzamy dane w strzeżonej, zewnętrznej serwerowni. Przykładamy również bardzo dużą wagę do wewnętrznych procedur. Dostęp do danych posiadają wyłącznie administrator danych i programiści pracujący z aplikacją. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Zasady polityki prywatności wer.1.2, z dnia 08.09.2015 r.

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE