Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Regulamin

Regulamin świadczenia usługi internetowej Strateo

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin odnosi się do serwisu internetowego w domenie www.strateo.pl oraz świadczonych poprzez ten serwis usług, udostępnianych aplikacji internetowych oraz udostępnianych programów pomocniczych. W dalszej treści dokumentu posługiwać będziemy się ogólnym określeniem Strateo lub Serwis. Regulamin określa wszelkie zasady korzystania z usług oferowanych przez Strateo, chyba że pewne kwestie będą wprost przeniesione przez niniejszy regulamin do innych dokumentów (polityki prywatności, umów, cenników).

W przypadku zakupu abonamentu postanowienia niniejszego regulaminu należy traktować jako postanowienia umowy abonamentowej zawartej między Strateo.pl a Abonentem.

Definicje i znaczenie pojęć

Administrator serwisu (zamiennie Usługodawca) - jest nim spółka Strateo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ulica Chorzowska 108, która zarządza serwisem internetowym strateo.pl. Do zakresu działań Administratora serwisu należy sprzedaż abonamentów oraz obsługa Abonentów i Użytkowników, a także pomoc w sprawach związanych z serwisem Strateo.
Abonent (zamiennie Usługobiorca) – prowadzący działalność gospodarczą podmiot (w dowolnej formie prawnej), będący posiadaczem Konta Firmowego, który korzysta z aplikacji internetowych w serwisie Strateo w ramach płatnego bądź darmowego abonamentu.
Abonament - odpłatny, czasowy dostęp do aplikacji internetowych udostępnianych przez serwis Strateo regulowany Cennikiem. Dwumiesięczny okres próbny przysługujący przy zakładaniu Konta Firmowego należy traktować jako darmowy abonament.
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu Strateo w imieniu Abonenta, będąca przez Abonenta upoważniona do rejestracji Konta Firmowego i/lub jego używania. Użytkownikami są między innymi pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy.
Funkcjonalności (zamiennie narzędzia) – są to oferowane przez aplikacje Strateo funkcje (będące częścią Usługi), które polegają na przetworzeniu danych dostarczonych do aplikacji i prezentowaniu ich w postaci konkretnych raportów.

Użyte w Regulaminie Strateo określenia należy rozumieć zgodnie z powyższymi definicjami. Jeżeli jakieś określenie nie zostało sprecyzowane w Regulaminie, rozumiemy go tak jak zostało zdefiniowane w Wikipedii.

Rejestracja w Serwisie

Zakładanie konta

W Strateo występują dwa rodzaje kont dostępowych:
Konto osobiste Użytkownika - (konto darmowe) którego założenie jest niezbędne aby korzystać z aplikacji internetowych Strateo. Zakładane w celu identyfikowania osoby korzystającej z aplikacji Strateo. Konto osobiste Użytkownika może zostać dołączone do wielu Kont Firmowych równocześnie, co jest równoznaczne z dostępem Użytkownika do danych finansowych firm, do których obsługi został przydzielony (z uwzględnieniem zdefiniowanych uprawnień). Konto osobiste pozwala na definiowanie swoich preferencji użytkowych w aplikacji. Do aktywacji Konta osobistego niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu serwisu Strateo. Rejestracja i używanie konta osobistego nie podlega opłacie.
Konto Firmowe Usługobiorcy - (konto płatne) zakładane przez Użytkownika, który staje się pierwszym dysponentem (administratorem) Konta Firmowego. Konto definiuje firmę (przedsiębiorcę), którego dane finansowe będą przetwarzane w aplikacji Strateo. Do Konta Firmowego można przypisać dowolną liczbę Kont osobistych Użytkowników. Dołączanie, odłączanie oraz zarządzanie uprawnieniami Kont osobistych użytkowników w ramach Konta Firmowego należy do uprawnień Użytkowników, którzy są dysponentami (administratorami). Korzystanie z Konta Firmowego wymaga opłacenia abonamentu (poza darmowym okresem próbnym, który trwa 60 dni od momentu zarejestrowania firmy w Serwisie).

Wymogiem rejestracji w Serwisie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

Zamykanie konta Strateo

Na prośbę Abonenta (pisemną prośbę mailem lub tradycyjną pocztą podpisaną przez osobę reprezentującą Abonenta) Konto Firmowe zostaje niezwłocznie i trwale usunięte z serwera wraz ze wszystkimi danymi.
Patrz: Polityka prywatności

Względy bezpieczeństwa

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Użytkownika w celu ochrony jego danych oraz bezpieczeństwa danych na serwerze Strateo, w przypadku gdy: jest podejrzenie dostępu do konta przez nieuprawnioną osobę; dochodzi do działań mogących uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu; nie nastąpiło logowanie do serwisu przez okres 6 miesięcy; nastąpiło naruszenie postanowień regulaminu. Jeżeli doszło do zablokowania konta z powyższych przyczyn i w czasie trwania abonamentu, Użytkownik może wnosić o ponowne uaktywnienie konta (po dokonaniu weryfikacji danych osobowych) na czas pozostały do końca abonamentu, lecz nie może rościć sobie zadośćuczynienia za uniemożliwienie mu czynności, wynikłe z czasowego zawieszenia usługi.

Wymagania techniczne

Do korzystania z aplikacji Strateo niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarką internetową), akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty elektronicznej email. Do korzystania z aplikacją Strateo zaleca się spełnić następujące wymagania techniczne: łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kb/s; przeglądarka internetowa Firefox 4.0 (lub nowsza), Google Chrome 14.0 (lub nowsza), Opera 11.50 (lub nowsza), Internet Explorer 7 (lub nowsza) pracujących w domyślnych ustawieniach; włączona obsługa ‘Javascript’ w przeglądarce; włączone przechowywanie ‘cookies’ w przeglądarce. Przglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Adobe® Flash® Player, która jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania niektórych elementów aplikacji. Aplikacja generuje raporty w formie pliku xlsx, które mogą być przeglądane i edytowane w popularnych arkuszach kalkulacyjnych.

Nie zaleca się stosować najnowszych wersji przeglądarek bezpośrednio po ich wydaniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania aplikacji Strateo należy zmienić przeglądarkę lub jej wersję. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie oprogramowania Użytkownika do minimalnych wymagań technicznych Serwisu.

Odpłatny dostęp do Usług

Koniec okresu próbnego

Dostęp do funkcjonalności Serwisu (aplikacji internetowych) po okresie próbnym możliwy jest po wykupieniu abonamentu po stawkach określonych w Cenniku. Wybór płatnego abonamentu określa czas na jaki przysługuje dostęp za pośrednictwem Konta Firmowego do aplikacji.
Patrz: Cennik

Zakup abonamentu

Odpłatność za abonament następuje z góry, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Strateo.pl lub poprzez udostępniony na stronie system płatności. Po dokonaniu płatności Abonentowi będzie przesyłana faktura na adres poczty elektronicznej (na co kupujący wyrażą zgodę) osoby dokonującej aktywacji abonamentu oraz kod aktywujący abonament (chyba że aktywacja abonamentu następuje automatycznie). Za moment rozpoczęcia trwania abonamentu uznaje się chwilę wprowadzenia (użycia) przez Użytkownika kodu aktywacyjnego w Serwisie.

Zakończenie trwania abonamentu

W celu korzystania z usług Serwisu po zakończeniu trwania abonamentu, należy uiścić opłatę z góry za następny okres korzystania z Serwisu. W przypadku nie dokonania płatności, wraz z końcem trwania abonamentu, usługa zostaje zawieszona do czasu dokonania płatności a Użytkownicy będą mieli zablokowany dostęp do aplikacji. Po 30 dniach od zawieszenia usługi Konto Firmowe wraz ze wszystkimi danymi zostanie trwale usunięte z serwera Strateo. W czasie zawieszenia usługi wykupienie abonamentu na nowy okres spowoduje przywrócenie usługi w pełnym zakresie.

Zakres gwarantowanych Usług

Narzędzia

W ramach abonamentu Strateo udostępnia aplikacje internetowe wspomagające działanie programów finansowo-księgowych, które koncentrują się na zarządzaniu rozrachunkami oraz sprawozdawczości i analizie finansowej. W zakres dostarczanych narzędzi wchodzą między innymi: pulpit menedżerski z dostarczonymi raportami, tabela wiekowania rozrachunków, przeglądarka rozrachunków, przeglądarka sprawozdań finansowych oraz raporty.

Import danych

Usługodawca zapewnia narzędzia do importu danych księgowych z wybranych programów finansowo-księgowych. Użytkownik powinien zweryfikować na stronach Serwisu z jakimi programami współpracuje Strateo.

Dostępność

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego i nieprzerwanego dostępu do aplikacji Strateo w okresie trwania abonamentu, przez co rozumie się, że aplikacja Strateo będzie dostępna dla Użytkowników przez co najmniej 98% czasu w rozliczeniu miesięcznym. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek leżących po stronie usługodawcy (uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu) w terminie 12 godzin roboczych (godziny od 8 do 16) od zgłoszenia usterki przez Abonenta za pomocą infolinii telefonicznej lub wewnętrznego narzędzia do zgłaszania błędów.

Z tytułu braku dostępu do aplikacji z przyczyn leżących po stronie Administratora Serwisu, przekraczającego dobę w cyklu miesięcznym, Usługobiorcy przysługuje zwrot abonamentu liczony proporcjonalnie.

Wsparcie

Strateo.pl zapewnia: Helpdesk (bieżącą pomoc w godzinach od 8 do 16, drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem komunikatora) oraz jednorazowe szkolenie instruktażowe dla Abonenta (przeprowadzane zdalnie za pomocą dostępnych środków telekomunikacyjnych - preferujemy komunikator internetowy Skype®, z wykorzystaniem opcji współdzielenia ekranu).

Okres próbny

Strateo.pl każdemu Użytkownikowi zapewnia dwumiesięczny darmowy dostęp do aplikacji na okres próbny oraz możliwość założenia Konta Firmowego w celu zapoznania się z działaniem aplikacji oraz jego narzędziami. W tym czasie aplikacja jest dostępna i w pełni funkcjonalna.

Odpowiedzialność Strateo

Dostosowanie aplikacji do zmian prawnych

Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym jak również pod względem formalnym i prawnym. Tym samym Administrator serwisu będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu. Aktualizacje do wymogów prawnych, dokonywane będą przez Administratora serwisu bez obciążania Abonenta dodatkowymi kosztami.

Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do dbania w najwyższym stopniu o dane biznesowe Abonenta. Nie będą one udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Podejmowane są także wszelkie środki, w celu ochrony danych osobowych Użytkownika.
Patrz: Polityka prywatności

Ograniczenia gwarancji

Poznaj produkt przed zakupem

Użytkownicy przed dokonaniem zakupu mogą założyć Konto Firmowe i przetestować działanie aplikacji. W okresie testowym, który trwa 60 dni aplikacja jest dostępna i w pełni funkcjonalna. W tym czasie abonent powinien dokładnie zapoznać się z aplikacją i oferowanymi przez nią narzędziami, raportami i funkcjonalnościami. Serwis Strateo dostarczany jest takim, jakim on jest („as is”). Serwis nie jest standardowo personalizowany do potrzeb żadnego indywidualnego użytkownika. Nie jest przeprowadzane w ramach abonamentu żadne wdrożenie, dostosowanie lub ulepszenie aplikacji. Administrator nie zobowiązuje się do spełnienia oczekiwań Użytkowników zdatnością do określonych celów i nie ponosi odpowiedzialności za błędne zrozumienie intencji działania udostępnionych narzędzi.

Rozbudowa Serwisu

Strateo jak i wchodzące w jego skład aplikacje internetowe podlegają ciągłym zmianom wynikającym z potrzeby rozbudowy o nowe funkcjonalności oraz usprawnieniu już istniejących. Zmiany te mogą wynikać z długofalowej strategii rozwoju aplikacji lub z potrzeby bieżących poprawek. Serwis na bieżąco dostarcza nowe usługi i funkcjonalności Użytkownikom. Dostarczanie nowych bezpłatnych modułów, raportów i funkcjonalności odbywa się stale i automatycznie, bez konieczności wyrażania zgody przez Użytkownika na takie aktualizacje. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian funkcjonalnych (również w trakcie trwania abonamentu) interfejsu graficznego, poprawek usprawniające działanie, rozszerzeń o nowe funkcje, moduły i możliwości, zastępowanie dotychczasowych narzędzi nowymi, które w ocenie Administratora są bardziej efektywne.

Działania Użytkownika

Administrator podejmuje starania aby aplikacja była wolna od wad i w sposób prawidłowy prezentowała rzeczywistą sytuację finansową Abonenta. Jednak Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne decyzje podejmowane na podstawie informacji uzyskanych z aplikacji Strateo (nawet gdyby te informacje rzeczywiście były nieprawidłowe).

Siły wyższe i osoby trzecie

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i utratę danych zaistniałe z przyczyn technicznych (takich jak awaria sprzętu, konserwacja, rozbudowa) lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (takich jak ograniczenia łączy telekomunikacyjnych, siła wyższa, działanie osób trzecich lub działań zewnętrznych podmiotów wykonujących zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Serwisu); szkody wywołane przez Użytkownika umożliwieniem dostępu do jego konta osobom nieuprawnionym, lub dołączenie niewłaściwych osób do Konta Firmowego czy przesłanie przez Użytkownika raportów i innych informacji bezpośrednio z aplikacji Strateo do niewłaściwych odbiorców; szkody w rezultacie złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu; oraz wynikłe z tytułu usunięcia konta Abonenta lub zablokowania dostępu do Serwisu czy zawieszenia świadczenia Usług w sytuacjach przewidzianych Regulaminem.

Import danych

Strateo dołoży wszelkich starań aby dostarczone oprogramowanie do importu danych współpracowało z najnowszymi wersjami programu finansowo-księgowego i było aktualizowane równolegle do nowych wersji tego programu. Jednakże ani Strateo, ani producent programu finansowo-księgowego nie gwarantuje poprawnego działania importu z nowymi wersjami programu FK. Strateo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Abonent w trakcie trwania abonamentu zmieni wersję programu finansowo-księgowego na taką, której nie obsługuje Strateo.

Moduł importujący nie ingeruje w bazę danych na komputerze Użytkownika, dlatego Strateo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia danych, do których doszłoby zbiegiem okoliczności w czasie korzystania z oprogramowania do importu. Zaleca się przed zainstalowanie oprogramowania do komunikacji między programem finansowo-księgowym a aplikacją Strateo zrobić kopię bezpieczeństwa danych w programie finansowo-księgowym.

Dodatkowe ustalenia

Reklamy i oferta firm trzecich

Administrator Serwisu poprzez serwis Strateo (w tym aplikacje internetowe) może prezentować Abonentom i Użytkownikom oferty reklamowe własne oraz firm trzecich. W Strateo mogą być również dostępne usługi oferowane przez podmioty trzecie na zasadach określonych przez te podmioty. Do takich usług między innymi należą usługi wywiadowni gospodarczych i usługi windykacyjne. Abonenci zamawiając dodatkowe usługi oferowane za pośrednictwem Strateo czynią to wyłącznie na swoje własne życzenie i na swoją własną odpowiedzialność. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby oferta firm trzecich była należycie oznaczona i opisana.

Prawa autorskie

Właścicielem serwisu Strateo.pl jest KPDA Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rachunkowości. Administratorem serwisu jest Strateo.pl sp. z o.o. Administrator jest upoważniony do zawierania i rozwiązywania umów z Usługobiorcami oraz podejmowania wszelkich decyzji związanych z funkcjonowaniem serwisu. Wyłączne prawa autorskie do serwisu Strateo.pl należą do KPDA Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rachunkowości oraz Strateo.pl sp. z o.o. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

Zmiany Regulaminu

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku: zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu; konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu dla Abonenta ma zastosowanie począwszy od nowego okresu abonamentowego lub od momentu opublikowania nowego regulaminu, jeżeli jest to zmiana korzystna lub neutralna dla Abonenta.

Regulamin Strateo wer.1.1, z dnia 14.07.2013 r.

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE